Parlamenti i Studentëve

Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës

Neni 157
1. Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të universitetit me këto organe:
1.1. Parlamenti i Studentëve në nivel të universitetit;
1.2. Këshilli i Studentëve në nivel të njësisë akademike.

Neni 159
1. Parlamenti i Studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.

Neni 160
1. Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi akademike.

Kryesia e Parlamentit Studentor, si organ suprem i përfaqësimit të studentëve të UP-së i zgjedhur me shumicën e antarëve të Parlamentit Studentor, përbëhet nga:

Qlirim Hoti  
Kryetar

Albë Lala 
Nënkryetare

Bleron Beka
Nënkryetar

Albin Halimi
Sekretar i përgjithshëm