Programet e studimit

Në të gjitha nivelet e studimit dhe në 14 njësitë akademike të UP-së, gjatë vitit 2021, ishin të akredituara gjithsej 158 programe, nga të cilat në nivelin baçelor ishin 66 programe studimore, në nivelin master 72 programe studimore, përfshirë këtu edhe 4 programe të studimeve të integruara dhe në nivelin e studimeve të doktoratës ishin 20 programe.

 

Njësia akademike Programet BA/Msc Programet MA/Msc Programet PhD/Dr.sci Gjithsej
Fakulteti Filozofik 7 5 1 13
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore 9 8 2 19
Fakulteti i Filologjjisë 8 8 2 18
Fakulteti Juridik 1 6 5 12
Fakulteti Ekonomik 6 5 4 15
Fakulteti i Ndërtimtarisë 4 4 0 8
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 5 2 0 7
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 6 4 0 10
Fakulteti i Mjekësisë 2 4 5 11
Fakulteti i Arteve 9 8 0 17
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë 4 8 0 12
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit 1 2 0 3
Fakulteti i Edukimit 3 7 1 11
Fakulteti i Arkitekturës 1 1 0 2
Gjithsej 66 72 20 158