Vice-Rectors

Prof. Dr. Naser Sahiti 
Prorektor për mësimdhënie dhe çështje të studentëve

e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Myrvete Badivuku 
Prorektore për buxhet dhe financa

e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Ass. Dr. Teuta Pustina 
Prorektore për marrëdhënie ndërkombëtare 

e-Mail: [email protected]
tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Faton Berisha
Prorektor për kërkime shkencore

e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183

 

Prof. Dr. Hysen Bytyqi
Prorektor për zhvillim dhe cilësi

Curriculum Vitae  
e-Mail: [email protected]
Tel.: +381 38 244 183