Stafi

Elmedina Nikoçeviq - Kurti

Këshilltare për Karrierë - Career Advisor
Zyra për Zhvillim Akademik - Academic Development Office
Qendra për Zhvillim të Karrierës - Career Development Centre
Universiteti i Prishtinës - University of Prishtina
Republika e Kosoves - Republic of Kosovo
T.+381 38 248 926
W: http://pvk.uni-pr.edu/
E: [email protected]

 

Ofron shërbime për edukim dhe orientim në karrierë për fakultetet:

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Edukimit

 

Shkumbin Tafilaj

Këshilltar për Karrierë - Career Advisor
Zyra për Zhvillim Akademik - Academic Development Office
Qendra për Zhvillim të Karrierës - Career Development Centre
Universiteti i Prishtinës - University of Prishtina
Republika e Kosoves - Republic of Kosovo
T.+381 38 248 925
W: http://pvk.uni-pr.edu/
E: [email protected]

 

Ofron shërbime për edukim dhe orientim në karrierë për fakultetet:

Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Filologjisë
Fakulteti Juridik
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti i Mjekësisë
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Fakultetit i Edukimit Fizik dhe Sportit