Konkurse & Shpallje

Tipi Emertimi Viti
Konkurs për pranimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2018-2019 18/10/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP 17/10/2018
Plotësim-Korrigjim i Konkursit për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit të UP-së 09/10/2018
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i dytë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP 08/10/2018
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2018-2019 24/09/2018
KONKURS PLOTËSUSES- AFATI I DYTË (ll-të) për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore bachelor në vitin akademik 2018-2019 12/09/2018
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitat zyrtar për lektorim dhe zyrtar ligjor 06/09/2018
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për emërim në Shërbim Civil 29/08/2018
Plotësim-Korrigjim Konkursi për bashkëpunëtor të jashtëm në Fakultetin e Arteve 27/07/2018
2-164, 25.7.2018, Konkurs për plotësimin e vendeve të paplotësuara nga konkursi nr.1-505, dt. 25.05.2018 për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të n 25/07/2018
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore - baçelor në vitin akademik 2018-2019 09/07/2018
Konkurs për pranimin e 15 zyrtarëve të logjistikës nga data 21.6.2018 deri me datën 20.7.2018 në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës për vitin 2018 11/06/2018
Korrigjim i Konkursit për zgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP “Hasan Prishtina” Nr. 1/505 dt. 25.05.2018 03/06/2018
Konkurs për angazhimin bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike 25/05/2018
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit për staf administrativ në UP ''Hasan Prishtina'' 14/05/2018
1-365, 11.5.2018, Plotësim-Korrigjim për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e UP-së ''Hasan Prishtina'' nr. 1-173, datë 27.04.2018 11/05/2018

Prev 1 2 3 4 Next