Parlamenti i Studentëve

Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës
Neni 157
1. Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Universitetit me këto organe:
1.1. Parlamenti i studentëve në nivel të Universitetit;
1.2. Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike.

Neni 159
1. Parlamenti i studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.

Neni 160
1. Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi
akademike.

Kryesia e Parlamentit Studentor si organ suprem i përfaqësimit të studentëve të UP-së i zgjedhur me shumicën e antarëve të

Parlamentit Studentor përbëhet nga:

Kryesia:

Bledian Geci
Kryetar  i Parlamentit

[email protected]


SENATORËT

1. Jeton Deliu
2. Misiona Thaçi
3. Florian Bivolaku
4. Vesel Kuci
5. Erona Vrapçani
6. Hava Qallapeku