Parlamenti i Studentëve

Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës
Neni 157
1. Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Universitetit me këto organe:
1.1. Parlamenti i studentëve në nivel të Universitetit;
1.2. Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike.

Neni 159
1. Parlamenti i studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.

Neni 160
1. Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi
akademike.

Kryesia e Parlamentit Studentor si organ suprem i përfaqësimit të studentëve të UP-së i zgjedhur me shumicën e antarëve të

Parlamentit Studentor përbëhet nga:

Kryesia:

Flakron Kabashi
Kryetar  i Parlamentit

[email protected]
 

Bledian Geci, nënkryetar
Albert Shala, nënkryetar dhe
Hata Bela, sekretare e PS


SENATORËT

1. Flakron Kabashi – exoficio-Kryetar i Parlamenit të studentëve
2. Jeton Deliu
3. Misiona Thaçi
4. Florian Bivoloku
5. Ardit Karavidaj
6. Vesel Kuçi