Parlamenti i Studentëve

Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës
Neni 157
1. Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Universitetit me këto organe:
1.1. Parlamenti i studentëve në nivel të Universitetit;
1.2. Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike.

Neni 159
1. Parlamenti i studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.

Neni 160
1. Këshillat e studentëve janë organet e përfaqësimit të studentëve në secilën njësi
akademike.

Kryesia e Parlamentit Studentor si organ suprem i përfaqësimit të studentëve të UP-së i zgjedhur me shumicën e antarëve të

Parlamentit Studentor përbëhet nga:

KRYESIA
1. Erzen Hyseni – Kryetar
2. Fatlind Azizi – Nënkryetar
3. Nisa Ferati – Nënkryetare
4. Lirigzon Hoxha – Sekretar i përgjithshëm 


SENATORËT

Erzen Hyseni (ex-officio) - Kryetar i Parlamentit
 
1. Altin Bilalli
2. Arber Aliu
3. Egzon Berisha
4. Elona Sahiti
5. Gent Sallauka
6. Leon Hajdari