Vendime dhe Rregullore

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Vendim i Senati të UP-së, lidhur me revistën shkencore ''International Journal of Research in Business and Social Science'' 24/06/2020
Vendim i Senatit të UP-së, për zyrtarizimin e të gjitha udhëzimeve për zhvillimin e aktiviteteve akademike gjatë pandemisë COVID-19 08/06/2020
Vendim për mbajtjen e afateve të provimeve 01/06/2020
Vendim për shfuqizimin e vendimit nr. 843, i datës 12.03.2020, për pezullimin e procesit zgjedhor të zgjedhjeve të përgjithshme dhe zgjedhjeve të studentëve në UP ''Hasan Prishtina'' 29/05/2020
RREGULLORE PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORËS PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UP-së ''HASAN PRISHTINA'' 29/05/2020
RREGULLORE PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E RREGULLORËS PËR PROCEDURAT PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË PERSONELIT AKADEMIK DHE JO AKADEMIK NË NIVEL TË PËRFAQËSIMIT NË UP ''HASAN PRISHTINA'' 29/05/2020
1-266, 21.5.2020, Vendim i Komisionit për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020, për studentët e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 21/05/2020
1-264, 20. 05. 2020, Vendim për emërimin e Prof. Dr. Imer Rusinovcit, Ushtrues i Detyrës së Dekanit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë 21/05/2020
2-486, 11.9.2017, Rregullore për të ardhura personale për stafin akademik 06/05/2020
817, 29.3.2018, Rregullore për plotësim ndryshim të Rregullores nr. 2-486 dt. 11.9.2017 për të ardhura personale të personelit akademik në UP 06/05/2020
1-13, 19.4.2018, Rregullore për plotësim të Rregullores për të ardhura personale të personelit akademik, shtesat për funksione, honoraret dhe komisionet e përherëshme 06/05/2020
Rregullorja per procedurat e pergaditjes se ri-akreditimit ne UP 06/05/2020
Rregullore e punës së sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve (SEMS) në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 06/05/2020
Rregullore për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në UP.pdf 04/05/2020
Rregullore për punën e Këshillit të Fakultetit.pdf 04/05/2020
Udhëzues për procedurat lidhur me mbrojtjen virtuale të punimit të diplomës së Masterit gjatë periudhës së pandemisë COVID-19 23/04/2020

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next