ERASMUS+ në Bournemouth University

Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Bournemouth University
Universiteti i Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’ hapë thirrjen për aplikim për bursa për studentët e UP-së (semestrin dimëror 2019/2020) dhe stafin akademik për mobilitete në Bournemouth University, Mbretëria e Bashkuar, në kuadër të programit Erasmus + të Komisionit Evropian, në programet:
- Antropologji
- Sociologji
 
Llojet e mobilitetit përfshijnë:
- Shkëmbimin e studentëve për studime Bachelor (4 student/e)
- Shkëmbimin e stafit akademik (2)
- Shkëmbim i stafit (1)
 
Shkëmbin stafi:
- CV
- Letër motivimi
- Dokument i cili dëshmon se jeni staf i UP-së
- Një dëshmi për njohjën e gjuhës angleze (mudn të spjegon në letrën e motivimit)
 
Nivelet e mobilitetit për studentët:
- Bachelor (studentët duhet të kenë të përfunduar të paktën një një vit të studimeve Bachelor) në Fakultetin Filozofik, Filologjik apo Juridik në Universitetin e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’.
 
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
- Certifikata e notave / Transkripta
- CV (në gjuhën angleze)
- Një letër rekomandimi (në gjuhën angleze)
- Një letër motivimi (në gjuhën angleze)
- Vërtetim studenti (i lëshuar nga Fakulteti juaj që konfirmon semestrin/vitin e studimit)
- Certifikata e gjuhës angleze: Çertifikata e IELTS (rezultati 5.5 minimum për të tri komponentet: shkrim, dëgjim dhe lexim). Ne rast se studenti/ja nuk e posedon certifikatën e IELTS do të organizohet testi i veçantë.
 
Lëndët e ofruara:
Viti 2 (zgjidhen tri lëndë) Obligative:  
- Into the Field 
- Themes in Archaeology dhe
- Anthropology 
Zgjedhore (zgjidhet një lëndë)
- In Sickness, Health and Disability 
- Controversial Cultures  
- Ethnographies of Crime and Policing  
 
Viti 4 (zgjidhen tri lëndë) Obligative: 
- Anthropology of Intl Policy and Intervention (10) 
Zgjedhore (zgjidhen dy lëndë) 
- Cultural Ecology  
- Terrorism, Protection and Society 
- Seekers, Believers & Iconoclasts: The Sociology of Thought (10) 
 
Afati për aplikim deri më:  10 qershor 2019
 
Dokumentet me titullin "Bournemouth University" duhet të dërgohen të skanuara tek:  [email protected]
Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.
Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një dokument të vetëm në PDF.
Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.