Zgjedhjet ne Universitetin e Prishtines

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Vendim i Këshillit Drejtues, për pezullimin e procesit zgjedhor në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 12/03/2020
Formulari i ankesave për mospërfshirje në listën e studentëve me të drejtë vote 11/03/2020
Model - Lista mbështetëse 11/03/2020
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 10/03/2020
Njoftim përkitazi me procesin zgjedhor në Universiteti e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për personelin akademik dhe jo akademik 10/03/2020
Dinamika e procesit zgjedhor për zgjedhjet e përgjithshme në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 10/03/2020
Njoftim përkitazi me procesin e aplikimit për certifikim në zgjedhjet e studentëve të Universitetit e Prishtinës “Hasan Prishtina” 09/03/2020
Njoftim për zgjedhjet e studentëve 2020 09/03/2020
RREGULLORE PËR PUNËN E KËSHILLIT TË FAKULTETETIT 09/03/2020
RREGULLORE PËR RREGULLAT DHE PROCEDURAT PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË PERSONELIT AKADEMIK DHE JO AKADEMIK NË NIVEL TË PËRFAQËSIMIT NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA'' 09/03/2020
Vendim për emërimin e Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ) për organizimin e zgjedhjeve të përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik 09/03/2020
Dinamika e procesit zgjedhor për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin 2020 06/03/2020
RREGULLORE PËR PROCEDURËN ZGJEDHORE, THEMELIMIN DHE PUNËN E PARLAMENTIT STUDENTOR DHE KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA'' 02/03/2020
Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për Këshilla të Studentëve dhe Parlament të Studentëve të Universitetit të Prishtinës 02/03/2020