Zgjedhjet në Universitetin e Prishtinës

Tipi Emërtimi Data e publikimit
Vendim i KQZ i UP-së, për Certifikimin e organizatave studentore dhe koalicioneve parazgjedhore 05/06/2020
Lista e personelit të Administratës Qendrore me të drejtë vote-2020 04/06/2020
14. Fakulteti i Arkitekturës - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
01. Fakulteti Filozofik - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
02. FSHMN - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
03. Fakulteti i Filologjise - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
04. Fakulteti Juridik - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
05. Fakulteti Ekonomik - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
06. Fakulteti i Ndertimtarise - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
07. FIEK - Lista e personelit me të drejtë vote-2020. 05/06/2020
08. FIM - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
09. Fakulteti i Mjeksise - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
10. Fakulteti i Arteve - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
11. Fakulteti i Bujqesise dhe Veterinarise - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
12. FEFS-Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020
13. Fakulteti i Edukimit - Lista e Personelit të Fakultetit me te drejte vote-2020 04/06/2020

Prev 1 2 3 Next