Senati

Tipi Emertimi Viti
Vendim, për plotësim ndryshim të Vendimit të Senatit të UP-së nr. 3-145 të datës 31.10.2017 për afatet plotësuese të provimeve 20/04/2018
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik 02/03/2018
Vendim bazuar në kërkesën e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë për futjen e gjuhëve të huaja si lëndë zgjedhore në të gjitha njësit akademike të UP-së 01/12/2017
Vendim për studentët të cilët nuk kan arritur të regjistrojn vitin vijues në munges të kredive të parapara sipas vendimit mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues 27/11/2017
Vendim për transferin e studentëve të degëve në F.Juridik, F.Ekonomik dhe F.Edukimit qendra Gjilan 27/11/2017
Vendim, për transferin e studentëve të degëve në F. Juridik, F. Ekonomik dhe F. Edukimi qendra Mitrovicë 27/11/2017
Vendim, për plotësim-ndryshim të Rregullores së punës të sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve ( SEMS ) Nr.579. të Dt. 2.3.2017 09/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve plotësuese të provimeve 03/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve të provimeve për studentë në programet e studimeve pesë dhe gjashtë vjeçare 03/11/2017
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së studimeve, diplomimit deri më 30.9.2018, për studentët e programit bachelor dhe master të cilët e kanë kaluar dyfishin e studimeve 01/11/2017
Vendim i Senatit për mundësin e studentëve par kalim nga studimet me korrespodenc në studime të rregullta duke i plotësuar kushtet sipas këtij vendimi 11/10/2017
Vendim mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve themelore-bachelor 10/10/2017
Vendim për kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master 10/10/2017
Rregullore e procedurave vlerësuese për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 08/09/2017
Rekomandim i Senatit për punime shkencore 22/06/2016
Vendim - lejimi i kandidatëve të studimeve të doktoratës në UP 17/04/2017

Prev 1 2 Next