Senati

Tipi Emertimi Viti
1-437, 18.5.2018, Rregullore për Plotësim ndryshimin e Rregullores nr. 163, dt. 15.1.2015, për themelimin dhe parimet e funksionimit të Trupës këshill-dhënëse të Njësive Akademike të Universitetit të 21/05/2018
1-438, 18.5.2018, UDHËZUES PËR VLERËSIMIN E LËNDËVE NGA STUDENTËT DHE PËRDORIMIN E REZULTATAVE TË TYRE NË UNIVERSITETIN E PRISHTINËS ''HASAN PRISHTINA'' 21/05/2018
Rregullore për korrigjimet teknike të Rregullorës Nr. 990, dt. 19.4.2018, për ekuivalentimin e gradave dhe procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, dhe avancimin e personelit akademik në F. Arteve 11/05/2018
Rregullore për korrigjime teknike të Rregullores nr, 465, dt. 02.03.2018, për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në UP 11/05/2018
Rregullore për ekuivalentin e gradave dhe procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avncimin e personelit akademik në fakultetin e Arteve 24/04/2018
Vendim, për plotësim ndryshim të Vendimit të Senatit të UP-së nr. 3-145 të datës 31.10.2017 për afatet plotësuese të provimeve 20/04/2018
Rregullore për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik 02/03/2018
Vendim bazuar në kërkesën e Këshillit të Fakultetit të Filologjisë për futjen e gjuhëve të huaja si lëndë zgjedhore në të gjitha njësit akademike të UP-së 01/12/2017
Vendim për studentët të cilët nuk kan arritur të regjistrojn vitin vijues në munges të kredive të parapara sipas vendimit mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues 27/11/2017
Vendim për transferin e studentëve të degëve në F.Juridik, F.Ekonomik dhe F.Edukimit qendra Gjilan 27/11/2017
Vendim, për transferin e studentëve të degëve në F. Juridik, F. Ekonomik dhe F. Edukimi qendra Mitrovicë 27/11/2017
Vendim, për plotësim-ndryshim të Rregullores së punës të sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve ( SEMS ) Nr.579. të Dt. 2.3.2017 09/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve plotësuese të provimeve 03/11/2017
Vendim, për lejimin e afateve të provimeve për studentë në programet e studimeve pesë dhe gjashtë vjeçare 03/11/2017
Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së studimeve, diplomimit deri më 30.9.2018, për studentët e programit bachelor dhe master të cilët e kanë kaluar dyfishin e studimeve 01/11/2017
Vendim i Senatit për mundësin e studentëve par kalim nga studimet me korrespodenc në studime të rregullta duke i plotësuar kushtet sipas këtij vendimi 11/10/2017

Prev 1 2 Next