Photo

Prof. Dr. Anton Berishaj

u.d. Rektor, Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 anton.berishaj@uni-pr.edu

Anton Berishaj është u.d. i Rektorit të Universitetit të Prishtinës dhe profesor i rregullt i Universitetit.
Lindi më 13 korrik 1954 në fshatin Priftën të Malësisë së Tuzit, komuna e Podgoricës. Shkollën e ulët fillore e kreu në Priftën, tetëvjeçaren në Tuz, ndërsa gjimnazin në Ulqin. Në vitin shkollor 1978/79 u diplomua në Degën e Filozofisë dhe Sociologjisë, në Universitetin e Prishtinës. Një kohë ishte profesor i lëndëve filozofi, sociologji, psikologji dhe logjikë në gjimnazin “Ivo Llola Ribar” në Prishtinë dhe në gjimnazin “25 Maji” në Tuz. Në mars të vitit 1980 u zgjodh asistent për lëndën “Sociologji e përgjithshme” në Degën Filozofi-Sociologji të Universitetit të Prishtinës.
Nga vitet 1990-1992 u inkuadrua në lëvizjet politike të kohës dhe ishte ndër themeluesit e Partisë Social-Demokrate të Kosovës.
Karrierën universitare e filloi në vitin shkollor 1983/84, së pari asistent i angazhuar, e më vonë ligjërues, fillimisht në lëndët “Sociologji industriale” dhe “Struktura e shoqërisë”, në Degën e Filozofisë dhe Sociologjisë, e më vonë “Sociologji e përgjithshme” në Fakultetin e Mjeksisë.
Më 1983/84 u regjistrua në studimet pasuniversitare në Degën e Sociologjisë të Universitetit të Zagrebit, ku u diplomua në vitin shkollor 1986/87, me temën: “Pozita shoqërore dhe ekonomike e gruas shqiptare në Kosovë”. Më 1989, po në kë këtë degë, regjistroi studimet e doktoratës, të cilat i ndërpreu për shkak të luftës në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë, për t’i vazhduar më vonë, pas Marrëveshjes së Dejtonit. Në korrik të vitit 1997 mbrojti temën e doktoranturës, me titull: “Ndryshimet familjare në Malësi”.
Më 1998, në cilësinë e profesorit vizitor mbajti dy ligjërata në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Milanos. Në vitin 2002, qëndroi një muaj studimi në LSE (London School of Economic’s). Në vitet 2002-2005, si bursist i Universitetit të Evropës Qendrore për studime post-doktorature, kohë pas kohe qëndroi në Universitetin e Zagrebit, si profesor vizitor në Departamentin e Sociologjisë me një cikël ligjëratash të titulluara “Mbi veçoritë socio-kulturore të shqiptarëve të Kosovës”.
Në vitin shkollor 1997/98 mori titullin docent për lëndët “Struktura dhe zhvillimi shoqëror” dhe “Sociologjia e përgjithshme II”. Më 2005, u zgjodh profesor i rregullt. Aktualisht ligjëron në bachelor dhe master lëndët “Sociologji e migrimeve”, “Sociologji e religjionit”, “Hyrje në sociologji”, “Sociologji e familjes”, “Struktura e shoqërive bashkëkohore”, “Organizimi dhe zhvillimi shoqëror”, “Puna dhe organizata” dhe “Martesa dhe familja”. Në vazhdimësi është mentor për kandidatë në studimet master dhe të doktoratës.
Në dhjetor të vitit 2012 u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.

BIBLIOGRAFIA

Libra të botuar autorialë dhe koautorialë
Shndërrimi i etnisë, “Dukagjini”, Pejë, 1998;
Në një cep të Ilirisë – Monografi e shqiptarëve në Mal të Zi, (është koautor, e ka përgatitur për botim dhe redaktuar). Botues, “Art Club”, Ulqin, shtypi: Worzalla, Stevens Point, Wisconsin, SHBA, 2007;
Úroveň religiozity v Kosove. In Moravčíková, Michaela (ed.) Náboženstvá na Balkáne / Religions in the Balkans. 1. edition. Bratislava: ústav pre vzťahy štátu a cirkví, (2007: pp. 81 – 98). ISBN 978-89096-27-5. in English (Anton K. Berishaj The Level of Religiousness in Kosovo. In Moravčíková, Michaela (ed.) Náboženstvá na Balkáne / Religions in the Balkans. 1. edition. Bratislava: ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2007. P. 100 - 117. ISBN 978-89096-27-5.);
Filantropia në Kosovë, FDI, Gjakovë, 2010;
Politization of religion in Ex Yougoslacvia and its successor states, Eds. Gorana Ognjenovic&Jasna Jozelic; shih: Anton K. Berishaj, Religion and politics in Kosovo;
Sociologjia 11 (për shkolla të mesme), bashkë me: Ibrahim Berishën dhe Ismajl Hasanin, “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2004;
Sociologjia 12, (për gjimnaz, drejtimi i shkencave shoqërore), bashkë me Ibrahim Berishën, “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2005;
Harta sociale e grave të Kosovës (1995-2000), (analiza dhe interpretim sociologjik i treguesve që përcaktojnë statusit e gruas në Kosovë), botim i veçantë, broshurë; QMGF, Prishtinë, 2004.

Artikuj dhe shqyrtime:

Punësimi i gruas si parakusht i emancipimit të saj, “Thema”, 10:(71-92), 1988. Prishtinë;
Pojava osipanja ženske albanske dece sa osnovnog i srednjeg obrazovanja, Socijalna politika, Beograd, (266-275): 1988;
Martesa sipas Kanunit të Lekë Dukagjinit, Buletini i Fakultetit filozofik, XXII, (81-88): Prishtinë, 1992;
Islamizimi – mollë sherri apo alternativë e vetme shpëtimi e shqiptarëve, Buletini I i Fakultetit Filozofik, XXIII, (254-262); Prishtinë: 1993;
Specifikat e strukturës gjinore, Buletini i Fakultetit filozofik, XXII, 1992, (225-231): Prishtinë, 1994;
Malësorët dhe malazezët – prej destrukcionit deri te sjelljet simbiotike. “Thema”, nr.11, (51-68): Prishtinë, 1994;
Islamization - Seed of Discord or the only Way of salvation for Albanians, Journal of Ecumenical Studies, Temple University, Philadelphia, Vol. 15, no.5, October 1995: (1-8);
Položaj albanske zajednice u Crnoj Gori, Monitor, (1-5): 1995. Podgorica;
Struktura familjare në islam – HAMUDAH ABD al ATI - vështrim sociologjik, “Drita e jetës”, Gjilan, (ff.3-9-1996);
Vështrim socio-demografik mbi trevën e Ulqinit (fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX): (65-74), Ulqin, 1998;
Etniciteti – migrimet – etniciteti i rinj (amerikan). Karakteri dhe format e shndërrimit të tij te malsorët. Botim i simpoziumit shkencor: Realizimi i të drejtave të njeriut dhe statusi i shqiptarëve në Mal të Zi: ((33-54): “Ilirikum”, Tuz, 1999;
Aspekti sociologjik i fjalëve të urta shkodrane që kanë motiv atdheun dhe vendlindjen, Muzeu Historik i Shkodrës, (Shkodra në shekuj), Vëllimi I, (300-312): Shkodër, 2000;
Violence Following Violence, Psychosocial Notebook, Vol.2, (79-87) Geneva, October 2001;
Erdeljanovićevi nastavljači, Crnogorski Književni list: God.I, br.23, Podgorica, 2001;
Religjioni në Kosovë, bashkëautor me akad. Pajazit Nushi, ASHAK, Monografia “Kosova”, Prishtinë, 2011; botimi në gjuhën angleze: ASHAK, Prishtina, 2013;
Fëmijët në punë dhe në rrugë (analizë sociologjike e dukurisë së punës së fëmijëve në Kosovë), “Njohja”, nr.3, Organ i Institutit për Shkenca Sociale e Humanistike (në shtyp);
Flijimi dhe vetvrasja altruiste, Revista e Seksionit të shkencave sociale: “Sudime shoqërore”, ASHAK, shkurt 2014 (në shtyp);

Hulumtime empirike, analiza dhe interpretime sociologjike
- 1984, anëtar i ekipit hulumtues në Institutin e Sociologjisë: “Pozita e gruas në Kosovë”;
- 2000/2001/2002, koordinator i projekteve për hulumtime empirike, të sponsoruara nga CDF (Community Development Fund), “Evaluimi i nivelit të kënaqësisë së shfrytëzuesve me objektet e financuara dhe ndërtuara infrastrukturore nga CDF”;
- 2000/2002: anëtar i ekipit për Media - monitorim, Instituti për Hulumtime Sociologjike, “Gani Bobi”, Prishtinë;
- 2003 dhe 2004, QMGF: Udhëheqës i projektit për pozitën e gruas në Kosovë (1995-- 2000), dhe “Fëmijët në punë dhe në rrugë” (2000 – 2005);
- 2006. Udhëheqës i projektit për Këshilltarët politikë dhe shërbyesit civilë në Qeverinë e Kosovës, sponsoruar nga OSBE, Misioni në Kosovë.

Aktivitete të tjera profesionale
Ka marrë pjesë me kumtesa në shumë takime, simpoziume e tryeza shkencore, prej të cilave veçojmë:
- 20-23 gusht 1992, University of Kent at Centerbury, tema: Issues of Identity in Contemporary “Yugoslavia: Antagonism and the Construction of Community”;
- 28-29 mars 1998, Realizimi i të drejtave të njeriut dhe stausi i shqiptarëve në Mal të Zi, Tuz;
- 16-17 nëntor 1998, “Shkodra në Shekuj”, Muzeu Historik i Shkodrës;
- 26-28 nëntor 2000, Zagreb, Shoqata e Sociologëve të Kroacisë;
- 22-24 mars 2001, Strasburg, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Tema: “Qytetet e ndara” (prezantim i rezultateve të hulumtimit empirik);
- 11-14 qershor 2003, Budapest, Tema: “Urat” (Qipro, Bosnja e Hercegovina, Kosova).
Në vitin 1992 themeloi zyrën e Fondit për Shoqëri të Hapur për Kosovë, të njohur si “Fondacioni Soros” dhe “KFOS”, të cilën si koordinator e udhëhoqi deri më 1999.
Pas lufte (në vitet 2000-2002), krahas angazhimit mësimor në UP, u emërua si menaxher lokal në kursin për “Trajtimin psiko-social të traumave”, të financuar nga IOM. Në këtë kurs ligjëruan ekspertë ndërkombëtarë dhe vendorë nga fusha e psikologjisë dhe neuro-psikiatrisë, ku u aftësuan dy gjenerata studentësh, shumica prej të cilëve u punësuan në qendra të ndryshme mjekësore anë e mbanë Kosovës.