Luten të gjithë të interesuarit që komentet e tyre në lidhje me raportet e publikuara t'i dorëzojnë në Rektoratin e Universitetit të Prishtinës, ose t'i dërgojnë përmes e-mailit [email protected], më së voni 30 ditë pas publikimit të buletinit përkatës. Të gjitha komentet do t'u përcillen njësive akademike dhe Senatit të Universitetit me qëllim që të shërbejnë për marrjen e vendimeve.
Për të shkarkuar dokumentin klikoni në titullin e dokumentit ose në ikonën përkatëse.
Vërejtje: Këtu mund t’i shkarkoni raportet e komisioneve recensuese në kualitet të lartë.